Bộ đồ ăn 24SP Bóng Bay

1.612.600₫

Chi tiết:
Chén cơm: 8 cái
Dĩa lót chén cơm: 6 cái 
Chén nước chấm 6 cái 
Dĩa tròn 22 cm: 1 cái 
Dĩa tròn 26 cm: 1 cái 
Dĩa sâu lòng 23 cm: 1 cái 
Tô trung 20 cm: 1 cái