Bộ 24 sản phẩm (Daisy- Hồng Mai)

1.438.800₫

Bộ 24 sản phẩm (Daisy- Hồng Mai)
(Gồm: 08 chén, 06 dĩa lót, 06 chén chấm, 01 tô 20cm , 01 dĩa tròn 22 cm, 01 dĩa sâu lòng 23 cm, 01 dĩa tròn 26 cm)